پشم و پنبه فروشی دباغ رضائی

نام مسئول: قربانعلی دباغ رضائی

آدرس: خیابان امام خمینی-بازار علافها-کوی بازار دباغها

تلفن: 2228538