مصالح فروشی جواد رضی پور

نام مسئول: جواد رضی پور

آدرس: قزوین - شهرک شهید رجائی - کوچه 7 - پلاک 7

تلفن: 3661029