مصالح ساختمانی رضی پور

نام مسئول: جلال رضی پور

آدرس: قزوین - خیابان دانشگاه - خ فشار قوی - جنب گرمابه توحید

تلفن: 3663081