علی اصغر میرزا شاعری

نام مسئول: علی اصغر میرزا شاعری

آدرس: قزوین - خیابان شهید فیاض بخش - نرسیده به پارک شهدا

تلفن: 3336815