امامعلی نمازی

نام مسئول: امامعلی نمازی

آدرس: قزوین - کمربندی جمهوری اسلامی - جنب مخابرات

تلفن: 2570307