مصالح فروشی روشن

نام مسئول: ابوالقاسم حداد

آدرس: قزوین - خ شهدا - روبروی کوچه محمدیه

تلفن: 2557557