آزمایشگاه سل مرکز بهداشت

نام مسئول: -

آدرس: تاکستان - خیابان شهید فکوری بالاتر از بلوار شهید بهشتی

تلفن: 02825222172