معصومه اصلانی مهر

نام مسئول: معصومه اصلانی مهر

تلفن: 3324971

آدرس: قزوین دانشگاه علوم پزشکی