ع-آ85

نام مسئول: محمدرضا  علی اکبر زاده ساروخانی

آدرس: قزوین بیمارستان بوعلی

تلفن: 3332930