ع آ -186

نام مسئول: کاظم  فرخ 

آدرس: قزوین خ طالقانی آزمایشگاه سینا