62225

نام مسئول: هومن نجفی

آدرس: قزوین آبیک شهرک قدس خیابان بیست متری بیمارستان ولیعصر

تلفن: 2898005