32567

نام مسئول: داود جلولی

آدرس: قزوین خ طالقانی نرسیده به سه راه خیام مرکز رادیولوژی قزوین

تلفن: 2225547

آدرس: قزوین بیمارستان زکریای رازی

تلفن: 3665007