50985

نام مسئول: حمیدرضا خیرخواهان

آدرس: قزوین خ بوعلی شرقی ساختمان شهریارمرکز رادیولوژی سینا

تلفن: 3326780

آدرس: قزوین خ عدل مرکز تصویربرداری میرعماد

تلفن: 3357744-6