12916

نام مسئول: عباس قدیمی

آدرس: قزوین خ نادری جنوبی ساختمان روزبه رادیولوژی نادری 

تلفن: 2224736