16550

نام مسئول: سیدمحمدحسن کاظمی یزدی

آدرس: هشتگرد

تلفن: 2624235060