15448

نام مسئول: ادمون نجیبی

آدرس: قزوین خ نادری جنوبی ساختمان پزشکان روزبه رادیولوژی نادری

تلفن: 2224736