22521

نام مسئول: قوام الدین قوامی

آدرس: قزوین خ خیام شمالی نبش ک 48 ساختمان کاج ط 1

تلفن: 3345630

آدرس: قزوین خ پادگان بیمارستان شهیدرجائی

تلفن: 3335061