78239

نام مسئول: لیلا فتحی

آدرس: قزوین خ بوعلی چهارراه خیام رادیولوژی سینا

تلفن: 3326780