71399

نام مسئول: فرهاد  گیویان

آدرس: قزوین بیمارستان شهیدرجائی

تلفن: 3335800