دوزندگی اتومبیل آسایش

نام مسئول: علی ابوطالبی

آدرس: خیابان منتظری جدید مقابل نمایشگاه میلاد

تلفن: 2561125