چلوپزی سد رضا

نام مسئول: سید رضا سید محمدی پور

آدرس: خیابان شهید انصاری کوچه امام جمعه

تلفن: 2229149