غذای سنتی حاتم

نام مسئول: سید احمد بحرینی

آدرس: خیابان منتظری قدیم جنب چاپ هنر

تلفن: 2566691