غذای سنتی خدادادی

نام مسئول: علی خدادادی

آدرس: نوروزیان مقابل خوابگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

تلفن: 3680606