پزندگی زیتون

نام مسئول: سارا هادی پور

آدرس: قزوین خیابان پادگان نبش کوچه رضوی

تلفن: 3688875