فلامینگو

نام مسئول: محمدحسن حبیبی

آدرس: انتهای خیابان شهید بابایی مقابل بوستان دانش آموز

تلفن: 3665805