4110 برنح فروشی امیر شعبانی

نام مسئول: امیر شعبانی

آدرس: اقبالیه - خیابان امام رضا(ع) - نبش پردیس 66 و 68

تلفن: 02822282845