کلوچه پزی

نام مسئول: جوادعرب انصاری

آدرس: خیابان طالقانی روبه روی کوچه ارشاد

تلفن: 09112566797