تولید فلافل

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
فلافل لبنانی سکینه سلیمانی ها خیابان فلسطین غربی روبروی استانداری
3342377
2
فلافل لبنانی محمد حسین مرادی بلوار آیت اله خامنه ای نبش گلستان هشتم
2564560
3
کارون محمد طافی مینودر بلوار صیاد شیرازی بلوک 45 قطعه 18
3785122