عمده فروشی آجیل و خشکبار

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(1/203-12 ) عمده فروشی بهرامیها عباس بهرامیها قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2576985
2
پرویز صمدی پرویز صمدی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 8 شرقی
2555923
3
حسین بابائی حسین بابائی ناصر آباد خیابان امام جنب املاک همشهری
3661855
4
خشکبار بابائی محسن بابائی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 27
2558443
5
خشکبار جواد ضیائی کلاسی جواد ضیائی کلاسی قزوین - خیابان راه آهن - روبروی بانک تجارت
2575419
6
خشکبار حسین اسعدی نیا حسین اسعدی نیا قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 1
2557998
7
خشکبار سید رضا موسوی کیا سید رضا موسوی کیا قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 18
2552769
8
خشکبار صفاری (اکبر) اکبر صفاری قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 28
2577584
9
خشکبار عسگری (احمد) احمد عسگری قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 7
2550107
10
خشکبار علیرضا شعبانی علیرضا شعبانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 39
2551419
11
خشکبار قاسم ذوالقدر قاسم ذوالقدر قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 49 و 50
12
خشکبار محمدزاده (رمضانعلی) رمضانعلی محمدزاده پلامی قزوین - خیابان سعدی - جنب بانک تجارت
2224998
13
خشکبار وحید رضائی وحید رضائی قزوین - خیابان شاهد - جنب چینی فروشی سبحانی
2577874
14
رضائی محمد رضائی خیابان منتظری جدید جنب کوچه حاج کریمی
2559842
15
علیرضا توسلی خواه علیرضا توسلی خواه قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 15
2555051
16
عمده فروشی افشار دوست علیرضا افشار دوست قزوین - بازار سرای رضوی - حجره 32
2235192
17
عمده فروشی حبوبات توسلی ولی اله توسلی قزوین . خیابان قزوین منتظری جدید. جنب بانک تجارت
2551880
18
عمده فروشی خشکبارحیدری حاج علی حیدری قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2557245
19
عمده فروشی دهباشی حاج کاظم دهباشی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها - پلاک 55
2222460
20
عمده فروشی رزاز هاشمی سیدرضا رزاز هاشمی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - ضلع غربی
2225541
21
عمده فروشی شالباف محمود شالباف خیابان منتظری جدید، میدان خشکبار بلوک 3 حجره 12
2550946
22
عمده فروشی شالباف محمد شالباف قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها
23
عمده فروشی شالباف مرتضی شالباف قزوین - خیابان مولوی - مقابل گرمابه ملاتقی - پلاک 1299 اصلی
2225296
24
عمده فروشی علی کاظم رستمی حاج علی کاظم رستمی قزوین، خیابان امام خمینی بازار علافها جنب مسجد کیالها
2227525
25
عمده فروشی کهنه چی محمدمهدی کهنه چی قزوین - چهارراه منتظری - پاساژ کهنه چی
2557416
26
عمده فروشی یاوری احمدعلی یاوری قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - مقابل بانک تجرات - پلاک 12 اصلی ، 1 فرعی
2232551