عمده فروشی انواع میوه و مرکبات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
( 48-12-م ) عمده فروشی شالی رضا شالی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار
2559524
2
( 49-12-م ) عمده فروشی کاظم رستمی محمد کاظم رستمی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 31
2566626
3
ابوالفضل کریمی ابوالفضل کریمی میدان میوه وتره بارحجره 17 غربی
2575171
4
ابوالقاسم گچ پزان ابوالقاسم گچ پزان قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 43
2556954
5
اسماعیل عبدالرزاقی اسماعیل عبدالرزاقی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 6 شرقی
2559896
6
بار فروشی برادران خوئینی ها خسرو خوئینی ها قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار
2557519
7
جمشید خلف آشوری جمشید خلف آشوری قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 41 شرقی
2557134
8
حاج بابائی حسین حاج بابائی خیابان منتظری جدید-میدان تره باره حجره 42 غربی
2557728
9
حسن اقبال جانزاده حسن اقبال جانزاده قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 31
2555675
10
رضا خورانی رضا خورانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 40 غربی
11
زیادعلی حیدرعلی زیادعلی حیدرعلی قزوین - خ منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 24
2551499
12
سید عباس علاقه بندها سید عباس علاقه بندها قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره یک غربی
2557701
13
شرکت اطمینان علی اعظم خورانی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 23
2553408
14
صمدی رحمان صمدی خیابان منتظری جدید- میدان میوه و تره بار حجره 20 غربی
2568607
15
علیرضا عظیمی علیرضا عظیمی قزوین - خ مولوی - جنب مسجد شهید ثالث
2569995
16
علیرضا عظیمی علیرضا عظیمی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 27 غربی
2569995
17
عمده فروشی آبفروشها محمد جعفر آبفروشها قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 12
2552619
18
عمده فروشی احمدی غلامحسین احمدی قزوین، خیابان منتظری جدید میدان میوه تره بار، حجره 42
2554985
19
عمده فروشی باقری فرد اصغر باقری فرد قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان میوه وتره بار، حجره 35 شرقی
2557781
20
عمده فروشی بچه طاووس ابوالحسن بچه طاوس قزوین، خیابان منظری جدید، میدان میوه و تره بار حجره 48
2556074
21
عمده فروشی پنجی محمد هاشم قزوین، خیابان منتظری جدید میدان میوه و تره بار
2568821
22
عمده فروشی جلال قاسمی جلال قاسمی قزوین - خیابان منتظری میدان بار بلوک 2 پلاک 3
2557554
23
عمده فروشی جمال کاظمی محمود جمال کاظمی قزوین، خیابان منتظری جدید میدان میوه تره بار، حجره 29
2556712
24
عمده فروشی جوادی محمد حسن جوادی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار حجره 44
2558189
25
عمده فروشی حلوائی (محمود) محمود یوسف حلوائی قزوین - خیابان شهید منتظری - میدان تره بار
2564508
26
عمده فروشی خورشیدی عباس خورشیدی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 16
2554495
27
عمده فروشی دهباشی (مسعود) مسعود دهباشی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - 18و 19
2558168
28
عمده فروشی ذوالقدر حمید ذوالقدر قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه تره بار - حجره 30
2558678
29
عمده فروشی زکی زاده علی زکی زاده قریه علی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار
2552245
30
عمده فروشی سبحانی نژاد محمد سبحانی نژاد قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان میوه و تره بار، حجره 11 شرقی
2557589
31
عمده فروشی طاهرخانی سیف الله طاهرخانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 40
2551525
32
عمده فروشی عبدالرزاقی محمد عبدالرزاقی قزوین - خیابان منتظری - میدان تره بار
2553527
33
عمده فروشی عرب زاده محمدعلی عرب زاده قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 42
2556849
34
عمده فروشی علیجانی احمد علیجانی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان میوه و تره بار حجره 36
2553527
35
عمده فروشی علیجانی قاسم علیجانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 14
2556086
36
عمده فروشی کلجه دوز رضا کلجه دوز قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار
2567724
37
عمده فروشی مرصعی ناصر مرصعی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار
2557599
38
عمده فروشی ملکوتی محمدجعفر ملکوتی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 18 شرقی
2551972
39
عمده فروشی ملکوتی علی اصغر ملکوتی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان میوه و تره بار
2550501
40
عمده فروشی مهدی زاده فرزاد مهدی زاده قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار
2553035
41
عمده فروشی میرزا آقایان محمود میرزا آقایان قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 8
2554172
42
عمده فروشی میوه و تره بار مهدی شالبافان مهدی شالبافان قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 37
2551756
43
عمده فروشی نائینی ابراهیم پور سید حسین نائینی ابراهیم پور قزوین، خیابان منظری جدید، میدان میوه وتره بار حجره 30 شرقی
2558699
44
غلامعلی عظیمی غلامعلی عظیمی قزوین - خ مولوی - جنب مسجد شهید ثالث
2235500
45
فریبرز نصرتی فریبرز نصرتی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 47 غربی
46
گروه ای عباس گروه ای قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 18
2552454
47
محسن مهران پور محسن مهران پور قزوین خیابان منتظری جدید میدان میوه تره بار حجره 32 شرقی
2554551
48
محمد زکی زاده محمد زکی زاده قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 3 شرقی
2575024
49
محمدرحیم شیرمحمدی محمدرحیم شیرمحمدی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 19 غربی
2553070
50
محمدرضا عبدالرزاقی محمدرضا عبدالرزاقی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان میوه و تره بار - حجره 8 شرقی
2551909
51
محمدرضا کاظم رستمی محمدرضا کاظم رستمی قزوین - خ منتظری - داخل میدان تره بار - حجره 35
52
محمدهادی شاعر محمدهادی شاعر قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 12
2557589
53
مشکعلی حیدری مشکعلی حیدری قزوین - خ منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 25
2557333
54
مواد غذائی علیجانی (محمدرضا) محمدرضا علیجانی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار
2557996
55
مواد غذائی قربانی (رضا) رضا قربانی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار
2555379
56
مواد غذائی کریمی (کرم) کرم کریمی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار
2555576
57
میوه و تره بار ابوطالب کربلائی بهرامی ابوطالب کربلائی بهرامی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 24
2555739
58
میوه و تره بار احمد حاجی عبدلی احمد حاجی عبدلی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 34
2551354
59
میوه و تره بار احمد رحیمی آجوربندی احمد رحیمی آجوربندی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 28 شرقی
2550918
60
میوه و تره بار ارسلان خورانی ارسلان خورانی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 45
2554695
61
میوه و تره بار جوادی (حسین) حسین جوادی قزوین - خیابان مطهری جدید - میدان میوه و تره بار
2554274
62
میوه و تره بار حسین مهرانفر حسین مهرانفر قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 28
2554198
63
میوه و تره بار حفظ اله خورانی حفظ اله خورانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 41 غربی
64
میوه و تره بار حمیدرضا مشکین آبادی حمیدرضا مشکین آبادی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار
2555744
65
میوه و تره بار حمیدی مسحا حمیدی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار
2556186
66
میوه و تره بار ربیع طهماسبی ربیع طهماسبی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار
2557488
67
میوه و تره بار رضا معصومی رضا معصومی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 2
2553784
68
میوه و تره بار رضا ملکی رضا ملکی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 49
2551941
69
میوه و تره بار سعید تنباکو سازها سعید تنباکو سازها قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 38
2551804
70
میوه و تره بار شیخلری احمدی شعبانعلی شیخلری احمدی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 10
2552123
71
میوه و تره بار عباس آقا محمدی عابس آقا محمدی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 37
2558433
72
میوه و تره بار عباس سلطانی عباس خان سلطانی قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 1
2553026
73
میوه و تره بار عباس هاشمیان سید عباس هاشمیان قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 39
2557955
74
میوه و تره بار عباس یوسف حلوائی عباس یوسف حلوائی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 27
2573585
75
میوه و تره بار عبدالعظیم محسنی عبدالعظیم محسنی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 46
2550785
76
میوه و تره بار علی اصغر گروه ای علی اصغر گروه ای قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 6 غربی
2555375
77
میوه و تره بار علی توکلی علی توکلی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 2
2551134
78
میوه و تره بار علی جباری علی جباری قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 20
2554194
79
میوه و تره بار علی زکی زاده قریه عل® علی زکی زاده قریه علی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 4
2556595
80
میوه و تره بار غلامحسین فلسفی غلامحسین فلسفی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 15
2553772
81
میوه و تره بار محسن رشوند محسن رشوند قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 16
2554304
82
میوه و تره بار محمد آقا نادری محمدآقا نادری قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 22
2553839
83
میوه و تره بار محمد تقی عبدالرزاقی محمدتقی عبدالرزاقی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 25
2558353
84
میوه و تره بار محمد ولی احمدی محمد ولی احمدی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 29
2551223
85
میوه و تره بار محمود گلشاهی محمود گلشاهی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 13
2555142
86
نصراله خرسند نصراله خرسند قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 39
2551819
87
نقی رحیمی آجور بندی محمد نقی رحیمی آجور بندی خیابان منتظری جدید میدان میوه تره بار حجره 32 غربی
2555123