عمده فروشی خوراک دام و طیور

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
( 1/ 110-12 ) دام وطیور حاجی حیدری محمدتقی حاجی حیدری قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2552785
2
تیمور صمدی تیمور صمدی خیابان منتظری میدان خشکبارحجره 33
2555923
3
خشکبار توسلی محمدمهدی توسلی قزوین . خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2555818
4
خوراک دام وطیور عبداله صفویه عبدالله صفویه قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2550669
5
داlم و طیور انبارلوئی (بهروز) بهروزانبارلوئی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار - حجره 16
2558568
6
دام طیور علیجانی محمود علیجانی میدان خشکبار حجره 32
2556412
7
دام طیور یوسفی اسداله یوسفی خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2551286
8
دام و طیور اسماعیل فتح الهی اسماعیل فتح الهی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 3
2565325
9
دام و طیور اکبر اینانلو اکبر اینانلو قزوین - خیابان منتظری جدید - داخل میدان تره بار - حجره 10
2554797
10
دام و طیور بهروز صفویه بهروز صفویه قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 24
2552362
11
دام و طیور حسین زاده اردکانی محمد حسین زاده اردکانی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار
2574893
12
دام و طیور رضا علی شقاقی رضا علی شقاقی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 21
2557088
13
دام و طیور رضا نجفی رضا نجفی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 13
2555878
14
دام و طیور عبدالحسیم میر رحیمی سید عبدالحسین میر رحیمی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 14
15
دام و طیور محمدعلی عبادی محمدعلی عبادی قزوین - خیابان منتظری جدید میدان تره بار - حجره 41
2558849
16
دام و طیور نعمتی زاده ارداقی (علی) علی نعمتی زاده ارداقی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان تره بار - حجره 30
2556170
17
دام وطیور فرضی محرمعلی فرضی قزوین . خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2556200
18
داو و طیور شقاقی حسین شقاقی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار - حجره 13
2556098
19
دوستعلی کاکاوند دوستعلی کاکاوند خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2554758
20
رضا حسینی آقابابائی سیدرضاحسینی آقابابایی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2568894
21
سید علی موسوی موینی سید علی موسوی موینی قزوین - خ منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 20
2557315
22
عمده فروشی افروز علیرضا افروز قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار
2554933
23
عمده فروشی انبار لوئی (صفدر) صفدر انبار لوئی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان خشکبار حجره 8
2555563
24
عمده فروشی حسن زاده کجیدی داوود حسن زاده کجیدی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار وزیر - سرای رضوی
2234158
25
عمده فروشی دام و طیور کاکاوند (احمد) احمد کاکاوند قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 7
2559994
26
عمده فروشی دام وطیور اینانلو (ابن ابن علی اینانلو قزوین . خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2557352
27
عمده فروشی دام وطیور بصروی محمدبصروی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2568240
28
عمده فروشی دام وطیور صادقی نصراله صادقی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2558754
29
عمده فروشی دام وطیور صفویه محمدعلی صفویه قزوین . خیابان منتظری جدید میدان خشکبار
2551116
30
عمده فروشی دام وطیور صمدی حسن صمدی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2551435
31
عمده فروشی دام وطیورکاکاوند نریمان کاکاوند قزوین . منتظری جدیدمیدان خشکبار - حجره 44
2557122
32
عمده فروشی صفویه اکبر صفویه قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار
2552928
33
عمده فروشی صفویه علی صفویه قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2552673
34
عمده فروشی صمدی شاهپورصمدی قزوین . خیابان منتظری جدیدمیدان خشکبار
2551750
35
عمده فروشی عظیمی ارداقی محمدرضا عظیمی ارداقی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان خشکبار
2573888
36
عمده فروشی علوی املشی سید ابوتراب علوی املشی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار حجره 11
2557971
37
عمده فروشی کبیری محمدباقر کبیری قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - بلوک 3 - قطعه 38
2559155
38
عمده فروشی موج باف قزوینی محسن موج باف قزوینی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان خشکبار حجره 6
2557617
39
عمده فروشی موسوی موینی سید حسین موسوی موینی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - بلوک 3 - قطعه 9
2556726
40
عمده فروشی نعمتی زاده ارداقی اکبر نعمتی زاده ارداقی قزوین، خیابان منتظری جدید، میدان خشکبار حجره 30
2550225
41
مرداهی جعفر مرداهی قزوین - خیابان منتظری جدید - میدان خشکبار - حجره 16
2557336