آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2308 آجیل پزی رضائی ( مسلم رضائی ) مسلم رضائی روستای ناصرآباد - خیابان باهنر غربی
2533421
2
3238 آجیل پزی محمد احمدی محمد احمدی خیابان مولوی - روبروی کوچه صمدیه
2575174