سوپر موادغذایی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2281 سوپرماکت آذربایجانی ( کرمعلی اشرلو ) کرمعلی اشرلو فاز دو جانبازان - خیابان پیروزی - جنب نانوائی
3676412
2
فروشگاه بزرگ آپادانا محمدرضا یوسفی خیابان فلسطین - تقاطع چهارراه فردوسی
3351214
3
فروشگاه بزرگ دالار محمدحسن پاکرو خیابان تهران قدیم - مقابل هنرستان شهید انصاری
2571788
4
فروشگاه بزرگ دردانه محمدعلی طایفه باباحسن خیابان شهید بابائی - طبقه همکف اداره تعزیرات
9- 3690438