خرده فروشی پرندگان

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بلغاک حمید رضا بلغاک میرزا کوچک خان روبروی گاراژ آراز خانی
2
پرنده طلائی امیر علی نرگئی مولوی اول بازار آهنگران
2222445
3
پرنده طلایی 2 محسن نجفی منتظری قدیم روبروی دباغان نبش ک معراج
2562255
4
پرنده فروشی بهار غلامرضا ابراهیم زاده خلیلی قزوین خ-منتظری
2553242
5
پرنده فروشی چگینی علی اکبر چگینی سعدی روبروی انجمن بیماران کلیوی
09091812033
6
پرنده فروشی شقایق احمد طاهائی قزوین - ابتدای خیابان باغ دبیر - نبش کوچه آرمان
2237513
7
پرنده فروشی طلایی محمد طرینی منتظری قدیم جنب کوچه معراج
2551885
8
پرنده فروشی عدالت اسدالله عسگری نودهی قزوین - خ مولوی - گرده بازار - پلاک 1322 اصلی
2222200
9
پرنده فروشی فتاحی ابراهیم فتاحی خ- شهداء بازار چه سپه داخل کوچه حکیم
10
پرنده فروشی مشکین آبادی محرمعلی مشکین آبادی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - مقابل مسجد حجتی
2238213
11
پرنده مشتی عباس طرینی خ- شهداء بازارچه سپه کوچه حکیم
2550538
12
پرنده نصیری محرمعلی نصیری مولوی بازار آ؛هنگران
2231633
13
حبشیها حبیب اله حبشیها خ-شهداء بازارچه سپه کوچه حکیم
7831800
14
رجبی جعفر حاجی رجبی خ- شهدا ء بازارچه سپه داخل کوچه حکیم
15
شعبانیها محمد حاجی شعبانها مولوی بازارچه آقاشیخ
2552046
16
قناری مینو علی حیدری تبار مینودر فلکه حافظ بازارچه مروارید