تولید روغن حیوانی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آلایش دامی پور یوسف مجتبی پور یوسف خ امام خمینی(ره) ، بازار پیه فروشها
2235219
2
آلایش دامی حاجی آقائی قاسم حاجی آقائی خ امام خمینی(ره) ، بازار علافها
2234237
3
آلایش دامی حاجی آقائی ابوالفضل حاجی آقائی ق .خ امام خمینی(ره) ، بازار
2228824
4
جگر فروشی حمید علی شهرام فر خ امام بازار سعادت ، کوچه پالاندوزها
2225676
5
علی اصغر حاج آقائی علی اصغر حاج آقائی خ امام خمینی(ره) ، بازار پیه فروشها
2234230