خرده فروشی پوست

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آلایش دامی افتخارجو جواد افتخارجو قزوین خیابان امام بازار علافها
2238218
2
آلایش دامی حاجی آقائی محمد حاجی آقائی خیابان اامام خمینی(ره) بازار پی فروشها
2220195
3
اکبر حاج آقائی اکبر حاج آقائی بازار علافها،جنب مسجد
2225382
4
پوست و روده حقیقت فریدون قاری حقیقت ق . خ مولوی ، صمدیه ، جنب شیشه یزدی
2553841
5
عمر اظهاری جنگانلو عمر اظهاری جنگانلو جاده بوئین زهرا، کیلومتر یک جاده قدیم آباد
6
فروش پوست و روده رحمانی علی رحمانی قزوین خیابان امام خیابان مولوی پشت مسجد کیالها
2224505