تولید زولبیا و بامیه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بامیه پزی شکوفه باقر داروقها مولوی بازار آهنگرها
2234725
2
بامیه پزی عباسی فضل الله عباسی شهرستانکی قزوین - خیابان تهران قدیم - جنب بانک صادرات
2564275