خشکه پزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(ش پ1080)خشکه پزی شاد فر شعبانعلی وداعیان قزوین -خیابان آبشار روبروی کوچه بهرامی
3352839
2
(ش پ1163)نان شیرین بهشتیان امیر بهشتیان قزوین خیابان امام مقابل عبید زاکان
2223335
3
1132شیرمال پزی قایم مسلم یادگاری قزوین خیابان غیاث آباد نبش کوچه 14
3661144
4
احمد عبدالملکی احمد عبدالملکی قزوین - خ شهدا - جنب بازارچه
2557147
5
خشکه پزی امین سید علی اصغر سکاکی خیابان شهید انصاری مقابل مسجد هفت درب
2561906
6
خشکه پزی بابوک علی بابوک خیابان منتظری جدید روبه روی مسجد ابوالفضیه
2561612
7
خشکه پزی صفاری ابوالفضل صفاری قزوین - خیابان امام خمینی مقابل کفش ملی
2223911
8
خشکه پزی مشکینی مهدی مشکین آبادی قزوین خیابان دروازه رشت جنب چلوکبابی رفتاری
2228375
9
رضاپور ابوالفضل رضاپورقضاوت شهرک مینودر بلوارصیادشیرازی جنب نمایشگاه اتومبیل
3785677
10
علی اصغر انتظاری محمودی علی اصغر انتظاری محمودی قزوین - خ امام - جنب پل رودخانه
2243364
11
کریم یوسفی فرد کریم یوسفی فرد قزوین - خ منتظری جدید - جنب کوچه کرمانی
2225437