کلوچه پزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
کلوچه پزی جوادعرب انصاری خیابان طالقانی روبه روی کوچه ارشاد
09112566797
2
کلوچه پزی عرب محسن عرب خیابان سپه مقابل مسجدجامع
2552122
3
کلوچه شاهرودی علیخانی اصغرمحمدعلیخانی خیابان امام جنب نوفل لوشاتو
2234361
4
نان شیرمال عرب علی اکبرعرب خیابان امام روبه روی بازارجنب چلوکبابی سلامت