عمده فروشی آرد و نشاسته و فرآورده های مرتبط به آن

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آردفروشی احمد بهشتیان احمد بهشتیان خیابان مولوی
2223812
2
آردفروشی سکاکی سیدحسین سکاکی خیابان مولوی
2223017
3
گل گندم عباس بهرامی شهرک شهیدرجائی روبروی استانداری