نان سنگکی ماشینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
نانوائی حسینی سیداسماعیل حسینی خیابان اسدآبادی روبروی بانک کشاورزی
2
نانوائی عباسی محمدجعفرعباسی خیابان امام پاساژ ساربانها
3
نانوائی کیماسی کیهان کیماسی سلخوری چوبیندر- 8متری سوم - کوچه قهرمان احمدی
2443673
4
نانوائی محمدی علی محمدی خیابان آیت اله کاشانی روبروی آموزش پرورش استثنائی
5
نانوائی معصومی عزیزعلی معصومی خیابان شهرداری جنب فروشگاه جام جم