ساخت تیزر –برنامه سازی رادیو و تلویزیون-ساخت تیزر های تبلیغاتی – اجرای برنامه های تبلیغاتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آینه محمد مهدی توکل قزوین- خ خیام شمالی – نبش کوچه شهید حلیمی- طبقه دوم
3340017