تشخیص طبی عمومی-مستقیم سل

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آزمایشگاه بیاضیان آبیک - آبیک - خیابان آیت اله طالقانی بلوار امام خمینی
02822891380