مرجع

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آزمایشگاه مرجع دانشگاه دکتر محمدرضا خیرخواه قزوین - خ فردوسی-روبه روی بیمارستان مهرگان-طبقه سوم کلینیک فوق تخصصی بوعلی
60- 3362959