مستقیم سل ، کشت سل

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آزمایشگاه سل مرکز بهداشت شهید بلندیان - قزوین - خیابان فردوسی
3343100