میکروبشناسی مستقیم سل

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آزمایشگاه سل مرکز بهداشت - تاکستان - خیابان شهید فکوری بالاتر از بلوار شهید بهشتی
02825222172