ارولوژی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
102545 امیر سعید حشمت دهکردی
2
19672 دلاور قاسمی قزوین چهارراه خیام ساختمان پزشکان استاد شهریار
3336918
3
23202 حسین هل اطائی قزون خ فردوسی پائین تر از سه راه شهرداری ساختمان پزشکان دکتر جامعی 
2229876
4
31093 محمد حکیم جوادی قزوین خ بوعلی چهار راه فردوسی ساختمان پزشکان فردوسی ط3
2234787
5
53362 محمدرضا رضازاده قزوین چهار راه خیام ساختمان پزشکان آتیه 
2240957
6
58669 مسعود عبادی قزوین خ خیام چهارراه شهرداری ساختمان پزشکان پاستور
2227035
7
61316 سهراب صالحی قزوین خ بوعلی بین پارک ملت و چهارراه خیام
3360876
8
71605 امیر ارباب
9
91518 علی اکبر کرمی قزوین الوند خ امام خمینی جنب داروخانه بهادران