نورولوژی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
مظفر حسینی نژاد قزوین خ بوعلی ساختمان پزشکان سینا
2237138
2
16350 محمدباقر سماوات قزوین خ خیام شمالی ساختمان پزشکان پاستور 
2225329
3
35407 حمیده مصطفائی
2243264
4
45040 هادی اخوی زادگان قزوین تقاطع فردوسی و بوعلی ساختمان فردوسی
2235049
5
57882 حسین مژدهی پناه قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان نیکان
2221404
6
69938 شعیب نعیمیان