پوست

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
13226 غلامرضا درخشان قزوین خ خیام شمالی گروه پزکی رازی 
3339947
2
19538 داود کشاورز قزوین خ عدل ساختمان پزشکان عدل
3335707
3
24019 اکرم بهشتی قزوین خ بوعلی شرقی ساختمان شهریار
3336254
4
26120 محمدحسن شلویری قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان  فردوسی ط2
2221566
5
32560 محمدمهدی شعبانی قزوین چهارراه خیام ابتدای بوعلی شرقی ساختمان پزشکان بوعلی
6
75666 کیارش  کیانی فر قزوین خ خیام ساختمان پزشکان جم
2241777
7
80512 اعظم  مهرعلیان
8
81515 کامبیز کیانی فر