چشم

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
112276 سعید قاجار قزوین چهارراه بوعلی ساختمان فردوسی ط3
2222145
2
118141 علی محمد امامی اهری قزوین  خ فردوسی ک نسترن پ1 ط2
2222145
3
15138 محمد رضا  قاسمی  قزوین خ خیام شمالی ساختمان پزشکان رازی ط 3 
3338233
4
16001 ابوالفضل  مهرتاش  قزوین چهارراه خیام ساختمان ابن سینا 
3348103
5
16427 محمد مزارعی  قزوین خ بوعلی ساختمان پزشکان بوعلی 
2225203
6
20739 حسین  یوسفی جوردهی  قزوین سه راه خیام ک تعهدی ساختمان چهلستون ط1 واحد5
2227180
7
21308 عادل  خزانه ای  قزوین چهار راه خیام ساختمان پزشکان خیام ط 3 
3338588
8
23573 کاظم  امان زاده قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان فردوسی 
2228481
9
26658 حمید  مرآت  قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان البرز 
2220408
10
38163 محمد انوری آذر قزوین ساختمان پزشکان اتیه
11
38458 محسن  تبریزی قزوین خ فردوسی سه راه شهرداری ساختمان پزشکان دکتر جامعه 
3226534
12
55774 پریسا  پرکار  قزوین خ خیام چهارراه شهرداری ساختمان پزشکان پاستور 
2227035
13
61067 کامبیز میر فلاح
14
70517 مسعود  طارمی قزوین خ فردوسی جنوبی ساختمان پزشکان دکتر حشمت
2242883
15
محمدرضا اولادی محمدرضا اولادی قزوین بیمارستان بوعلی سینا بخش چشم پزشکی
3332930